Informasjon angående uenighet om løypekjøring

Opprettet den:
13. januar 2021
Skrevet av:
Rolv Myrum

Løypekjøring på Mysusæter – kommentar til leserinnlegg fra en gruppe grunneiere.

Mysusæter og Raphamn løypelag vil innledningsvis understreke at Løypelagets oppgave er å tilrettelegge for gode skiløyper på Mysusæter, Raphamn og Kringsætra, til glede for innbyggerne i Sel, hytteeiere, hotellgjester og andre som ønsker å benytte vårt flotte fjellområde. Løypelaget ønsker derimot å være nøytral i forhold til diskusjonen om brøyting av veier, men har sagt oss villige til å bidra med faglig kunnskap dersom alternative traseer skulle bli aktuelt.

 

Leserinnlegget på GD-nett 11.01 fra grunneiere på Mysusæter beskriver hva som etter deres oppfatning har skapt den pågående konflikten rundt skiløyper. Grunneierne hevder at det eneste de har forlangt fra Løypelaget er søknad om tillatelse til motorisert ferdsel over deres eiendommer og en bekreftelse på at Løypelaget har forsikring. Løypelaget kan opplyse at grunneierne i fjor høst mottok både søknad om tillatelse til motorisert ferdsel fra Løypelaget og bekreftelse på forsikring.

 

Vi har til nå opplevd å ha et stabilt og godt forhold til grunneierne på Mysusæter. For denne sesongen ble søknaden fra Løypelaget om tillatelse til kjøring sendt til hver enkelt grunneier i etterkant av et fellesmøte i november 2020. Dette etter ønske fra grunneierne. For oss var det overraskende at vår søknad med samme innhold som tidligere år kom i retur, med krav om endring. Kravet var at det i avtalen skulle stå at grunneierne i gitte situasjoner skal kunne flytte skiløypene vekk fra veiene. Løypelaget prøvde å komme grunneierne i møte på dette punktet med skriftlig tilbakemelding som uttrykte vilje til å flytte skiløyper der det lå til rette for det. Men vår forutsetning for flytting av skiløyper var at det måtte godkjennes av kommunen. Dette ble avvist av grunneierne, og for første gang har ikke Løypelag og grunneiere blitt enige.

 

Vår begrunnelse for ikke å gi samtykke til flytting av skiløypene fra veiene uten kommunal godkjenning, er at det vil være i strid med reguleringsplanen til Sel kommune. Den beskriver at de aktuelle veiene skal brukes til løypeformål om vinteren. For Løypelaget er reguleringsplanen styrende, og vi kan derfor ikke endre løypemønsteret som vil avvike fra denne uten kommunal godkjenning. Vi mener at vi ikke bryter loven slik grunneierne påstår i sitt leserinnlegg, men at vi forholder oss til reguleringsplanen og lovverket i Sel kommune. Et sitat fra referat datert 17.12.20 fra et møte der ordfører deltok sammen med grunneiere, underbygger dette:

«Der det er regulert skiløype som formål i reguleringsplan, kan det maskinprepareres uten at det må innhentes tillatelse fra grunneier.»

 

En annen grunn til ikke å gå inn på en avtale om flytting av løyper fra veiene er at det ikke foreligger alternative traséer langs veiene som kan sikre at kvaliteten på nye skiløyper blir like gode som de eksisterende. Dette er for øvrig et absolutt krav kommunen har stilt overfor de som planlegger alternative traséer, og her må det til et omfattende grunnarbeid før de alternative traseene kan brukes.

 

Det kan virke som om den velkjente problematikken brøyting eller skiløyper på veiene er sentral i den pågående konflikten. Løypelaget stiller seg som sagt nøytralt til brøytespørsmålet og vil selvfølgelig kjøre spor i eventuelle nye traséer når disse er godkjent og del av reguleringsplanen. Vi finner det derfor svært uheldig at det har oppstått noen konflikt som knyttes til Løypelaget.

 

Vi ser fram til at Sel kommune og grunneiere i nær framtid skal avklare rammer og jus som gjelder skiløyper. Løypelaget ønsker å konsentrere seg om sine primæroppgaver, å vedlikeholde, finansiere og kjøre best mulige skiløyper i vårt område.

 

Styret i Mysusæter og Raphamn løypelag..

For de som er interessert legger vi også ve d referat fra møte mellom grunneiere og Sel kommune som vi fikk 18.12.2020. Møte den 25.11.2020 mellom fire grunneiere og Sel kommune om forhold på Mysusæter

Drevet av Kompani Kvam © Løypelaget.com - 2021
Personvernerklæring